Een Noodzaak tot Wereldvrede


Een mens hoeft echt niet in een glazen bol de toekomst te bekijken, raketgeleerde of summa cum laude afgestudeerd professor meester doctor ingenieur in de feitelijke manifestatie van de realiteit als totaalproces op de planeet Aarde in het Universum te zijn, om met 100% zekerheid te weten dat een mondiale samenleving die, met relevante interpretaties van de realiteit, wereldwijd constructief compatibel is met het totale proces op de planeet Aarde, er in de praktijk, echt compleet & totaal anders uitziet …

Maar hoe heeft het, in vredesnaam, ooit zover kunnen komen dat anno 2020, het op relevante wijze aan de orde stellen van de realiteit op de planeet Aarde, binnen de mondiale samenleving, door structurele denkfouten en halve waarheden, is verworden tot veruit het allergrootste taboe, schisma, stigma, trauma en dogma ooit; waardoor de totale mensheid, in een wereldomvattende spraakverwarring, al vele decennia lang, een alleen maar steeds meer escalerende verdeeldheid, onbalans en disharmonie t.o.v. de oorspronkelijk realiteit genereert …?

Introductie

Omdat, de totale manifestatie van het totale proces op de planeet Aarde als geheel, alleen als letterlijk eenvoudig te begrijpen is …

En met een consistent logische analyse, als miljarden jaren lange, proces-technisch constructieve evolutie van totaalcomplex natuurkundig logisch totaalproces, letterlijk eenvoudig te beredeneren en te verantwoorden is, …

En daarom met consistente logica door relevante interpretaties van de realiteit, in totaliteit, als geheel, als totaalproces, voor ieder mens ooit, door ieder mens ooit, logisch, constructief en kritisch, te overdenken, te verdedigen en te handhaven is …

Daarom is het “Natuurkundig Logisch Observatorium” ontstaan en opgericht …

Om met een Mondiale Campagne “Eenheid, Balans & Harmonie”, de realiteit op de planeet Aarde proces-technisch, formeel aan de te orde te stellen: … Door met een wereldomvattend constructieve dialoog & analyse, de kennelijk als onzin in onmin en onbruik geraakte oeroude wijsheid en stelling hard te maken en te verdedigen, dat het oorspronkelijke natuurkundig logische proces op de planeet Aarde in het Universum, zichzelf voor de mens manifesteert als het waarheidsvindingrijke, consistent logische equivalent van het feitelijk constructief streven naar wereldomvattende eenheid, balans en harmonie van in principe oneindige wereldvrede …

Het totale plaatje,

is altijd het totale plaatje.

En helemaal never ever nooit niet,

maar een stukje van het totale plaatje.

O-O-O-O-O-O-O

Uitgangspunt

De mens, als procesafhankelijke levensvorm en actor, moet gezien haar potentiele, intelligentie, talenten en mogelijkheden, in staat zijn, binnen het proces op de planeet Aarde de mondiale samenleving zo te ontwikkelen, organiseren en besturen dat de primaire levensvoorwaarden van de mens tot in de spreekwoordelijke eeuwigheid consistent logisch en constructief compatibel gemanifesteerd kunnen worden.

O-O-O-O-O-O-O

De mens, als procesafhankelijke levensvorm en actor Homo sapiens, is proces-technisch onderdeel van het proces op de planeet Aarde, dat in de resultante van het totale proces de primaire levensvoorwaarden van (ook) de mens natuurkundig logisch regenereert; en als zodanig, als geheel, de dagelijkse praktijk van het enige, de mens bekende, natuurlijke habitat van de mens in het totale Universum manifesteert …

Als een eenvoudige, consistent logische, beschouwing-beschrijving-uiteenzetting-beredenering-analyse-achtige omschrijving wordt gemaakt van het totale proces op de planeet Aarde; manifesteert de realiteit op deze planeet zichzelf als de resultante van, in principe oneindige, dynamische eenheid, balans en harmonie van miljarden jaren constructieve natuurkundig logische evolutie door alle gevolgen van alle gebeurtenissen met alle actoren, als totaalcomplex natuurkundig logisch totaalproces op de planeet Aarde in het Universum …

In een totaalcomplex natuurkundig logisch totaalproces waarin de dynamische eenheid, balans en harmonie van miljarden jaren constructieve natuurkundig logische evolutie van alle gevolgen van alle gebeurtenissen met alle actoren, in de resultante de orde van de feitelijke realiteit als het totale proces op de planeet Aarde zelforganiserend manifesteert, is in principe ieder gevolg, van in principe iedere gebeurtenis, veroorzaakt door in principe iedere actor terug te vinden in de resultante …

In het proces op de planeet Aarde waarin de resultante van alle gevolgen van alle gebeurtenissen met alle actoren de realiteit constructief manifesteert, staat in principe iedere gebeurtenis, altijd in directe constructieve context, perspectief en setting van het totale proces …

Binnen een proces waarin de consistent logische resultante van alle gevolgen van alle gebeurtenissen met alle actoren, de dynamische eenheid, balans en harmonie van de realiteit door constructieve natuurkundig logische evolutie al miljarden jaren als definitie van totaalsucces op de planeet Aarde manifesteert, bestaan in principe helemaal geen wedijverende, competitieve, tegenstrijdige, conflicterende, tegenovergestelde, rivaliserende, concurrerende en contrasterende belangen, voorwaarden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden …

Immers, alle actoren dienen in de resultante van alle gevolgen van alle gebeurtenissen, consistent logisch de/het uiteindelijke constructieve natuurkundig logische waarheid, doel, orde en functie van de wereldomvattende realiteit als het totale proces op de planeet Aarde in het Universum …

Binnen het proces op de planeet Aarde is, kennelijk, het fundament van in principe iedere theorie, ieder idee en alle veronderstellingen over de realiteit, van welke actor dan ook, in de allereerste tot en met de allerlaatste plaats, onmiskenbaar gebaseerd op het met de grootst mogelijke integriteit, zorgvuldigheid en geraffineerdheid, streven naar de feitelijk praktijk van dynamische eenheid, balans en harmonie van de constructieve natuurkundig logische evolutie van het totale proces …!!!

O-O-O-O-O-O-O

Omdat de eenheid, balans en harmonie van het totale proces op de planeet Aarde de primaire levensvoorwaarden van de procesafhankelijke levensvorm en actor Homo sapiens natuurkundig logisch, constructief, regenereert, is in principe ook ieder mens ooit, in principe iedere seconde in het leven constructief schatplichtig, en daardoor een constructief hulpmiddel, om de elementaire eenheid, balans en harmonie van het totale proces op de planeet Aarde te waarborgen, te handhaven en verder te ontwikkelen als het enige natuurlijke habitat van de mens in het totale Universum …

Als consistent logisch gevolg hiervan, is de totale mondiale samenleving een proces-technisch hulpmiddel van alle mensen om het totale proces op de planeet Aarde, natuurkundig logisch met relevante interpretaties van de realiteit, constructief te waarborgen, te handhaven en verder te ontwikkelen …

Alle geledingen en disciplines binnen de totale mondiale samenleving, in welke cultuur, subcultuur, land of op welk continent dan ook, hebben binnen het totale proces op de planeet Aarde, als basis en fundament, in principe allemaal dezelfde primaire functie …

Soevereiniteit van staten, democratie, alle politiek, alle religie, alle cultuur, alle natuurkunde, alle wetenschap, alle economie, alle educatie en onderwijs, alle media, alle financiën, alle technologie, alle virtuele realiteit, alle geschiedenis, enz. enz. enz., elke geleding of discipline die een mens ooit maar kan verzinnen, zijn voor de mens in de allereerste plaats altijd een constructief hulpmiddel om de natuurkundig logische werking van het totale proces op de planeet Aarde consistent logisch te garanderen, te verdedigen en verder te ontwikkelen …

O-O-O-O-O-O-O

Als wat voor grondbeginselen in de (mondiale) samenleving dan ook, de constructieve functie waarvoor zij ooit in het leven zijn geroepen zijn verloren, omdat de praktijk onomstotelijk en ondubbelzinnig bewijst dat de oorspronkelijk bedoelde functies, door structurele denkfouten over hoe proces op de planeet Aarde zichzelf manifesteert, niet meer consequent en structureel op geloofwaardige en verantwoordelijke wijze worden vertegenwoordigd, door voortdurend een destructieve resultante van gevolgen voort te brengen, moet er op zijn allerminst de bereidheid bestaan de definities van betreffende basisprincipes te herzien, en zo nodig paradigmatisch te hervormen…

Het maar blijven geloven in een manier van “ontwikkelen, organiseren en besturen” van de totale mondiale samenleving die proces-technisch voor geen enkele partij voldoet omdat de totale mondiale samenleving al minimaal vele decennia het proces op de planeet Aarde, door structurele denkfouten, alleen maar steeds meer structureel is gaan destabiliseren, desintegreren en degenereren, bewijst alleen maar dat het verovergrote deel van de mensheid totaal niet begrijpt wat voor feitelijke functie de realiteit voor ieder mens heeft en hoe het proces op de planeet Aarde werkelijk functioneert …

O-O-O-O-O-O-O

Terwijl de manier waarop het totale proces zichzelf op de planeet Aarde manifesteert, iedere seconde ooit, in leven van ook ieder mens ooit, het allerbelangrijkste ooit en meest elementaire ooit is, omdat de primaire levensvoorwaarden van de mens nu eenmaal door het totale proces worden geregenereerd, is de mens, in de loop der tijden van de vaart der volkeren, haar mondiale samenleving, door structurele denkfouten en halve waarheden gaan ontwikkelen organiseren en besturen alsof er helemaal geen relevante interpretatie van de realiteit te maken is, door wereldwijd niet relevante interpretaties van de realiteit structureel te tolereren, accepteren, normaliseren en institutionaliseren …

Door met alle partijen binnen de mondiale samenleving, tot op de dag van vandaag, nog nooit een relevante interpretatie van de realiteit te maken, laat staan om daar met alle partijen consensus voor overeen te komen, is de mondiale samenleving zichzelf gaan ontwikkelen, organiseren en besturen zonder het feitelijke fundament van leven op de planeet Aarde … en, kennelijk illusies gaan geloven en in de praktijk gaan brengen …

Waardoor de totale mondiale samenleving, en daarmee de totale mensheid, anno 2020 nog altijd helemaal niet wordt ontwikkeld, georganiseerd en bestuurd, … maar zichzelf als geheel, technisch, theoretisch, sociaal en moreel alleen maar steeds meer gaan ontkoppelen met de eenheid, balans en harmonie van de realiteit die proces-technisch voor de totale mensheid, en dus ieder mens ooit, elementair is …

O-O-O-O-O-O-O

Een mens die geen idee heeft, of geen idee wil hebben, hoe het proces op de planeet Aarde zichzelf manifesteert, kan, anders dan door het blinde lot, puur geluk en toeval, helemaal geen relevante consistent logische interpretatie van de realiteit maken, … en in principe geen constructief relevante bijdrage leveren aan het proces op de planeet Aarde, … en dus geen constructief relevante bijdrage leveren aan de primaire levensvoorwaarden van de mens, … en daarmee geen constructieve bijdrage leveren aan de (mondiale) samenleving …

Een mensheid, waarvan het verovergrote deel geen idee heeft, of zelfs helemaal geen idee wil hebben, hoe het proces op de planeet Aarde zichzelf natuurkundig logisch als eenheid in constructieve balans en harmonie houdt, omdat ze zich kennelijk met halve waarheden nog altijd illusies voorspiegeld, kan als resultante geen relevante interpretatie van de realiteit maken, … en kan, in ieder geval uiteindelijk, anders dan door het blinde lot, puur geluk of toeval, het enige natuurlijke habitat van de mens in het totale Universum, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, niet voor toekomstige generaties behouden …

Terwijl ieder mens, instituut en organisatie iedere seconde alle belangen, voorwaarden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden voor de primaire levensvoorwaarden van de mens moeten respecteren, handhaven en verder ontwikkelen, zijn alle partijen met elkaar, wereldomvattend gaan excelleren in het misleiden van de totale mensheid …

O-O-O-O-O-O-O

Als consistent logisch gevolg van alle illusies van alle mensen, is een mondiale samenleving ontstaan die, door alle wereldvreemde, ontaarde en procesvreemde impact, per definitie stelselmatig meer proces-technisch destructieve verdeeldheid, onbalans en disharmonie genereert, dan de eenheid, balans en harmonie op de planeet Aarde constructief door natuurkundig logische evolutie kan manifesteren …

Omdat het verovergrote deel van de mensheid de realiteit kennelijk niet begrijpt, of zelfs helemaal niet meer wil begrijpen, is door alle wereldwijd getolereerde, geaccepteerde, genormaliseerde en geïnstitutionaliseerde wereldomvattende onwetendheid, vervreemding en verdwazing, de totale mondiale samenleving een openbare orde en veiligheid van destructieve illusies gaan handhaven die de natuurkundig logische orde van feitelijk constructieve eenheid, balans en harmonie van het proces op de planeet Aarde, tot op de dag van vandaag, alleen maar steeds meer, structureel escalerend, is gaan destabiliseren, desintegreren en degenereren …

Omdat de totale mensheid het feitelijke grondprincipe van constructieve eenheid, balans en harmonie van het proces op de planeet Aarde structureel is gaan negeren, ontkennen, bagatelliseren, problematiseren, ridiculiseren chaotiseren en mystificeren, heeft de totale mondiale samenleving, in een wezenloze, hersenloze en destructieve strijd om uit context, perspectief en setting gehaald(e) gezag, recht, macht en middelen, zichzelf in een nog altijd steeds meer escalerende wereldoorlog met de realiteit gestort …

Het is helemaal niets minder dan de verovertreffende trap van volstrekte waanzin dat volgens alle (niet op de realiteit gebaseerde) grondwetten, bestuursvormen en rechtssystemen, ook de resultante van alle soevereine staten, al vele decennia lang een zogenaamd rechtvaardige en rechtmatige wereldoorlog tegen de realiteit, en daarmee de primaire levensvoorwaarden van de mens, mogen voeren en hun burgers hiertoe kunnen, mogen en zelfs moeten verplichten

O-O-O-O-O-O-O

Het is helemaal niets minder dan veruit de allergrootste schande en belediging ooit, van de potentiele intelligentie, talenten en mogelijkheden van nu al meer als 7,7 miljard, mensen op de planeet Aarde dat de ontwikkeling, organisatie en bestuur van de totale mondiale samenleving, tot op de dag van vandaag, nog altijd is gebaseerd op het tolereren, accepteren, normaliseren en institutionaliseren van niet relevante interpretaties realiteit, die met elkaar, als geheel, in totaliteit, tot een nog altijd steeds meer escalerende destructieve totalitaire anarchie verworden is …

Als je als procesafhankelijke levensvorm en actor Homo sapiens in de mondiale samenleving, door ruim onvoldoende kennis, inzicht en bewustzijn, al vele decennia lang niet voldoende draagvlak kan genereren voor de eenheid, balans en harmonie die het proces nodig heeft voor het manifesteren van de primaire levensvoorwaarden van de mens, heeft de mens de legitimiteit voor het leven van (niet alleen) de totale mensheid op de planeet Aarde verloren laten gaan …

Het is volstrekt absurd en letterlijk achterlijk, dat de integriteit en het functioneren van o.a. soevereine staten, democratie, De Verenigde Naties en elementaire fenomenen als sociaal, economie en recht, wetenschappelijk bewijs, enz. enz. enz. tot op de dag vandaag nog altijd niet zijn gebaseerd op de feitelijke manifestatie van de realiteit …!!!

Ieder logisch nadenkend mens wil dat ieder kind in wereldvrede binnen de totale mondiale samenleving een productief constructief leven op de planeet Aarde kan leiden; maar hoe heeft het dan in vredesnaam, zo ver kunnen komen dat de totale mensheid alle kinderen op de wereld, al vele decennia lang, regelrecht een alleen maar steeds meer escalerende wereldoorlog tegen de realiteit aan het insturen is …

Alleen als de totale mensheid het voor elkaar krijgt de totale impact van de totale mondiale samenleving, met relevante interpretaties van de realiteit, weer aan de constructieve kant van het natuurkundig logische gelijk te laten functioneren, kan aan ieder kind en hopelijk nog ontelbare toekomstige generaties, weer een op dit moment niet zo’n heel erg vanzelfsprekende of zelfs geloofwaardige, optimistische, realistische en glorieuze toekomst worden beloofd …

De totale mensheid staat voor helemaal niets anders dan veruit haar allergrootste uitdaging ooit, om alle, in de loop der tijden van de vaart der volkeren, met de realiteit verbroken eenheid, balans en harmonie weer te herstellen, en de totale mondiale samenleving, in alle geledingen en disciplines, in alle culturen en landen, op alle continenten, eindelijk eens paradigmatisch te hervormen door met in principe oneindige wereldvrede consistent logisch direct op het natuurkundig logische fundament van de planeet Aarde te gaan bouwen …

O-O-O-O-O-O-O

Ieder mens kan door consistent logisch redeneren heel gewoon en letterlijk eenvoudig, met individuele intelligentie, talenten en middelen, een geloofwaardige, rechtvaardige en relevante interpretatie maken van de eenheid, balans en harmonie van het natuurkundig logische proces op de planeet Aarde.

Alle talen van alle culturen en subculturen in alle landen van alle continenten op de planeet Aarde zullen nu eindelijk eens, voor eens en altijd met consistent logica de universele taal van constructieve natuurkundig logische eenheid, balans en harmonie moeten gaan accepteren, garanderen, handhaven en verder ontwikkelen wil de hele mensheid met wel relevante belangen, voorwaarden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden ieder kind nog een aannemelijke kans kunnen geven op een wel geloofwaardige, rechtvaardige en constructieve toekomst op de planeet Aarde …

Namens het Natuurkundig Logisch Observatorium

Met vriendelijke groet,

Hielan Sybesma